Vedtekter

§ 1 Foreningen

Sirdal kolonihage er en sammenslutning av festere av parseller innenfor Sirdal kolonihage (jmf § 12). Foreningen er stiftet i medhold av § 2.08 i reguleringsplan for Ukviglstøl kolonihage (PlanID 2014004) vedtatt 22.03.2018. Foreningen kan registreres i Enhetsregisteret.

§ 2. Formål

Foreningens formål er:
– Drifte fellesarealer i kolonihagen
– Eie og vedlikeholde felles bygg og utstyr
– Fremme trivsel og et godt sosialt miljø
– Påse at aktiviteter og drift på de enkelte parseller ikke er i strid med fellesskapets interesser
– Ivareta medlemmenes felles interesser i andre saker som angår kolonihagen

§ 3. Medlemskap

Alle som leier parsell i kolonihagen har rett og plikt til å være medlem av kolonihageforeningen.

§ 4. Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen og skal finansiere foreningens organisatoriske drift og eventuelt annet som årsmøtet bestemmer.

§ 5. Fellesutgifter

Alle medlemmer plikter å betale andel av utgifter til drift av fellesarealer og –bygg (jmf § 13). Fellesutgiftene utlignes med samme beløp på alle medlemmer (parseller). Fellesutgifter skal betales kvartalsvis eller etter annen ordning som årsmøtet bestemmer. Ved manglende innbetaling kan årsmøtet fatte vedtak om utestengelse fra bruk av hele eller deler av fellesarealer og bygg.

§ 6. Styrets sammensetning og virksomhet

Foreningen skal ha et styre på 3-5 medlemmer. Leder velges av årsmøtet for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Det skal være ett varamedlem som velges av årsmøtet for ett år av gangen.

Styret konstituerer seg selv og fordeler ansvarsområder. Styret er beslutningsdyktig når det er minst 60% deltakelse på styremøtet.
Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
Styret skal lede foreningen i tråd med foreningens formål og vedtak fattet av årsmøtet.
Styret forplikter foreningen utad ved leders signatur.
Styret kan ellers (opplistingen er ikke uttømmende):
– Foreslå endringer i drifts- og ordensreglene for kolonihagen (jmf § 14)
– Oppnevne ansvarlige / komiteer for ulike oppgaver etter behov
– Organisere fellesarbeid og dugnader
– Avholde medlemsmøter

§ 7. Regnskap og revisjon

Styret avgjør om foreningens regnskap skal føres eksternt. Årsmøtet avgjør om foreningens regnskap skal revideres av registrert revisor.

§ 8. Valgkomite

Valgkomiteen består av to personer. Valgperioden er to år. Avtroppende medlem fungerer som leder.
Valgkomiteen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg. Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til
tillitsvalgte.

§ 9. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes årlig innen utgangen av april. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av februar.

Årsmøtet skal behandle:
1. Registrering av fremmøtte og eventuelle fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
5. Styrets årsberetning
6. Årsregnskap med revisors beretning
7. Saker som styret eller foreningsmedlem(er) ønsker forelagt årsmøtet
8. Forslag til budsjett, herunder kontingent og godtgjørelse til tillitsvalgte
9. Valg
a. Leder for ett år
b. Styremedlem(er) som er på valg for to år
c. Ett varamedlem til styret for ett år
d. Revisor
e. Ett medlem til valgkomiteen for to år

Ved valg første gang skal minst ett styremedlem velges kun for ett år slik at ikke alle styremedlemmer er på valg samme år. Ved valg første gang velges to medlemmer til valgkomiteen, hvorav ett medlem velges for ett år.

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Dersom noen leier flere parseller har vedkommende en stemme pr medlemskap / parsell. Medlemmer kan la seg representere av annet medlem ved skriftlig fullmakt.

Ingen fremmøtte kan ha mer enn en fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det med angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal innkalle til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste for møtet. Saksdokumenter skal sendes ut senest en uke før møtet. Bare de saker som er
nevnt i innkallingen kan behandles i møtet.

Alle saker utenom vedtektsendringer (§10) og endringer av drifts- og ordensregler (§14) avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Valg kan foretas skriftlig om det fremsettes krav om det.

Foreningens medlemmer er bundet av vedtak som treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Fratredende tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for så lang tid som vedkommende har fungert.

§ 10. Vedtektsendring

Styret og foreningens medlemmer kan fremme forslag til endring av vedtektene. Forslag til vedtektsendring skal sendes medlemmene sammen med innkalling til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Grunneier skal gis mulighet til å uttale seg til endringsforslaget.

Foreningens formål (§2) kan gjennom vedtektsendring utvides, men ikke innskrenkes i forhold til innhold vedtatt på stiftelsesmøtet.

Vedtektsendring krever ¾ flertall blant de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

Vedtektsendringer kan ikke gjennomføres uten grunneiers samtykke frem til det er solgt 20 parseller.

Vedtektsendringer kan heller ikke gjøres i strid med kommunale vedtak.

§ 11. Oppløsning

Foreningen kan kun oppløses dersom kolonihagen nedlegges. Ved nedleggelse av kolonihagen tilfaller fellesbygg og faste installasjoner grunneier. Foreningens øvrige midler fordeles forholdsmessig på foreningens medlemmer.

§ 12. Kolonihagen

Sirdal kolonihage utgjøres av alt areal innenfor plangrensa for detaljplan for Ukviglstøl kolonihage (PlanID 2014004) vedtatt 22.03.2018, med unntak av de privateide hyttetomter (Bff1-Bff5) m/ tilhørende parkering og formålsområdene betegnet LNF_F11, LNF_F12 og LNF_F1 og deler av LNF_F2 (jmf vedlagt kart). Kolonihagens medlemmer har rett til bruk av Vei1 som gangvei og som kjørevei for nødvendig transport av materialer og utstyr. Kolonihagens medlemmer har rett til bruk av Vei4 som gangvei frem til Gangvei 3.

§ 13. Fellesarealer og –bygg

Alt areal innenfor kolonihagen (jmf § 12) utenom parsellene, kjøreveier og parkeringsplasser utgjør fellesarealer som foreningen har ansvar for å drifte / vedlikeholde. Ansvaret inkluderer også skjøtsel av kantvegetasjonen mot bekken og nødvendig opprenskning i denne for å redusere risiko for oppstuing i forbindelse med flom.

Ansvaret for drift av fellesarealene overtas ved stiftelsestidspunktet. Fellesarealer som ikke er ferdig opparbeidet / tilrettelagt på stiftelsestidspunktet overtas etter hvert som disse ferdigstilles av utbygger / grunneier. For fellesarealer som skal tilplantes i hht reguleringsplan (vegetasjonsskjermer) anses disse ferdigstilt ett år etter beplantning.

Foreningen skal eie fellesbyggene i kolonihagen. Foreningen har selv ansvar for bygging av fellesbygg. Hvis utbygger allikevel har ferdigstilt fellesbygg på stiftelsestidspunktet overtas de på stiftelsestidspunktet.

Vedlikehold og brøyting av kjøreveier og parkeringsplasser er regulert i festeavtalene for parsellene.

§ 14. Drifts- og ordensregler

Det skal utformes drifts- og ordensregler for kolonihagen. En grunnversjon av reglene skal vedtas på stiftelsesmøtet. Formålet med drifts- og ordensregler er å gi føringer for opptreden innenfor kolonihagen, avklare forhold knyttet til bruk og praktiske drift av parsellene som er av felles interesse, samt gi nærmere bestemmelser knyttet til fellesarealer og –bygg. Endringer av drifts- og ordensregler kan vedtas av årsmøtet

§ 15. Fellesarbeid og dugnader

Fellesarbeid er arbeid på fellesarealer og –bygg som er pliktige for medlemmene. Det er anledning til å utføre fellesarbeid med habil stedfortreder som er over fylte 16 år.

Årsmøtet fastsetter omfanget av fellesarbeid etter forslag fra styret. Oversikter over medgått tid til fellesarbeid skal godkjennes av styret. Medlemmer som ikke fyller kvoten for fellesarbeid skal betale et beløp pr time som mangler til foreningen. Kostnaden på dette er 300,- pr time og maksimum 2000,-. Satsene skal reguleres i tråd med prisutviklingen.

Dugnader kan avholdes for å løse oppgaver som ikke dekkes gjennom fellesarbeid.

§ 16. Aktiviteter og tilstand på medlemmenes parseller

Det enkelte medlem er forpliktet av reguleringsplanens bestemmelser om arealdisponering og aktivitet på egen parsell: «På hver parsell skal det settes av minimum 150m2 til dyrkingsformål / beplantning, herunder skal minimum 100m2 disponeres til høstbare nyttevekster. Parsellarealet skal holdes i hevd og bidra til å oppfylle formålet».

Dersom et medlem vesentlig misligholder forpliktelsen om arealdisponering og aktivitet på sin parsell vil dette være i strid med fellesskapets interesser. Spørsmålet om vesentlig mislighold avgjøres av årsmøtet etter innstilling fra styret og etter at vedkommende medlem er gitt mulighet til å uttale seg.

Dersom årsmøtet fatter vedtak om at det foreligger vesentlig mislighold ekskluderes vedkommende medlem automatisk fra bruk av fellesarealer og bygg i kolonihagen. Et vedtak om vesentlig mislighold innebærer også at styret har rett og plikt til å sørge for en drift på parsellen som er i overenstemmelse med reguleringsbestemmelser/ vedtekter. Kostnadene ved dette skal dekkes av medlemmet.

Dersom forholdet vedvarer skal foreningen forelegge saken for grunneier som et vesentlig brudd på festeavtalen.

© 2020