Ordensregler

§ 1 Generelt

Medlemmene har ansvar for at parsellen brukes i tråd med foreningens vedtekter og at egen parsell ser ryddig og ordentlig ut.

Medlemmene plikter å bidra til fellesskapet og til godt samarbeid og gode mellommenneskelige forhold i kolonihagen forøvrig. Medlemmene har ansvar for at de selv, deres husstand og besøkende opptrer i hht vedtekter og drifts- og ordensreglene.

Medlemmene er ansvarlige for skade som påføres naboer og fellesområder av dem selv, deres husstand eller besøkende.

§ 2. Støy og ro

Det er ikke tillatt å drive arbeidsaktiviteter som kan forårsake støy og / eller sjenanse for naboers trivsel etter kl 1900. Dispensasjon kan gis av styret.

Hyggelige lag / fester på parsellene og på fellesarealer skal ikke være til sjenanse for andre. Eventuell klage på nabobråk skal sendes skriftlig til styret.

§ 3. Kjøring og sykling innenfor kolonihagen

Kjøring med bil eller annet motorisert kjøretøy innenfor kolonihagen er ikke tillatt. Unntatt fra dette er nødvendig transport av materialer og utstyr (og kjøring til de private hyttene som ikke er del av kolonihagen). Nødvendig kjøring skal skje i sakte fart og med den største forsiktighet. Sykling kan skje i lav fart på veier i kolonihagen.

§ 4. Gjerder og hekker mot naboer og fellesarealer

Alle parseller kan være inngjerdet. Hver parsell har ansvar for gjerde mot fellesarealer innenfor egengrense. Den enkelte parsell har i tillegg ansvar for gjerde mot naboparsell/fellesareal mot vest.
Gjerde mellom parseller kan ha høyde inntil 1m. Gjerde mot fellesarealer kan ha høyde på minst 1,5m. Høyere gjerde mot fellesarealer har som formål å holde ute bl.a. rådyr.

Levegger tillates for å skjerme sitteplass innenfor parsellene, ellers ikke. Levegg kan være inntil 2m lang og 1,5m høy. Høyder på planter / hekk i grense mellom parseller skal ikke overstige 1,2m.

§ 5. Beplantning og sykdoms- / ugressbekjempelse på parsellene

Det skal ikke plantes planter som står på norsk svarteliste (Artsdatabanken) innenfor kolonihagen. Høyde på trær skal ikke overstige 4m. Styret kan etter søknad tillate større høyde på enkelttrær etter at naboer har fått uttale seg. Høye trær skal plasseres på del av parsellen som vil være til minst mulig sjenanse for nabo. Grener skal ikke henge over på naboparsell eller fellesareal. Styret kan påby beskjæring og eventuelt fjerning av syke trær.

Råtten frukt på den enkelte parsell skal fjernes så snart som mulig for å unngå spredning av smitte. All nedfallsfrukt skal fjernes før vinteren. Det oppfordres sterkt til å unngå / minimere bruk av kjemiske ugressmidler på parsellene.

§ 6. Dyrehold

Kjæledyr er tillatt, men skal ikke være til sjenanse for naboer eller forstyrre miljøet i kolonihagen for øvrig. Styret kan gi pålegg om at støyende og udisiplinerte dyr ikke tas med i kolonihagen. Hunder skal gå i bånd utenfor eiers parsell. Eier er ansvarlig for at avføring fra hunden fjernes fra fellesområder.

§ 7. Kompostering og avfallshåndtering

Kompostering må anlegges på en forsvarlig måte slik at det ikke er til sjenanse for naboer og forbipasserende. Kompostering av hageavfall kan foregå i åpne beholdere, ellers skal lukkede beholdere benyttes. Grener og annet hageavfall som ikke kan tas hånd om på egen parsell leveres på sted anvist av styret for videre håndtering.

§ 8. Andre forhold på medlemmenes parseller

Den enkelte parsell-leier er ansvarlig for å merke egen parsell med parsellnummer og adressenummer. Hyttene skal ha utelys og disse skal være på (etter mørkets frembrudd) i perioden august – april. Drivhus med mønehøyde inntil 2,6m er tillatt.

Styret har rett til adgang til den enkelte parsell for tilsynsformål. Tilsyn skal ha grunnlag i skriftlig innspill fra medlem eller styrets egne observasjoner. Formålet med tilsyn må ligge innenfor foreningens ansvarsområde.

§ 9. Fellesarealer, -utstyr og –bygg

Alle parsell-leiere har ansvar for å bidra til orden på fellesarealer og i fellesbygg. Fellesutstyr / -redskaper som lånes skal leveres tilbake etter bruk og senest i løpet av samme dag. Det kan lages egne regler / nærmere bestemmelser omkring bruk, leie eller annet som styret eller foreningens årsmøte bestemmer.

© 2020